หลักสูตรพัฒนาครู /

หลักสูตรแนะนำ

ค้นหาตามชื่อหลักสูตร

ค้นหาตามรหัสหลักสูตร

กลุ่มสาระวิชา

ระดับชั้น

หลักสูตรแนะนำ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียน ด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียน ด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียน ด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et ut wisi.